Không khác với các ngôn ngữ máy khác , cú pháp và cách khai báo các hàng trong lập trình PHP cũng vậy , tuy nhiên với ngôn ngữ lập trình PHP , hàm được khai báo trong thẻ :Chú ý: khi chị sử dụng cách 2 thì cần cấu hình short_open_tag=On. Trong trường hợp anh sử dụng sharehosting và muốn áp dụng web của mình tương thích với các hosting thì nên khai báo theo cách 1. Để PHP Engine có thể thông dịch được file chứa mã nguồn PHP cần được lưu dưới dạng .php thay vì .html

Hằng trong suốt ngôn ngữ lập trình PHP là một giá trị được khai báo trước lúc sử dụng , nó được bắt đầu bằng dấu _ nó có khả năng là chuỗi. Để ý , hằng trong PHP không được bắt đầu bằng số , như thế là sai. Hằng trong suốt PHP cơ bản được định nghĩa bằng hàm define( ). Nó không thay đổi và không được được định nghĩa lại.

Ví dụ:Trong PHP biến không cần đinh nghĩa như hằng và biến có khả năng thay đổi còn hằng thì không. Cách đặt tên của biến cũng giống như cách đặt tên của hằng. Biến phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tất cả biến trong PHP đều bắt đầu bằng dấu "$". PHP tự động hiểu các kiểu biến cần người sử dụng không phải khai báo kiểu biến.

giá dụ :Học PHP cơ bản

Có 4 cách căn bản để truyền biến giữa các trang : truyền biến trong URL , qua session , cookie hoặc với một HTML form.

Bài học đến đây là chấm dứt , hãy gõ những đoạn code giá dụ và thực hành chúng.